15. 1. 2018

Přihláška

registrace na místě

ZDE

Po přihlášení jděte k oknu nové registrace, zaplaťte startovní poplatek a vyzvedněte si startovní balíček včetně startovního čísla.

 

Odesláním přihlášky souhlasíte s podmínkami závodu Deset jarních kilometrů:

Svým souhlasem potvrzuji, že mám více než 18 let. Při menší věku potvrzuji souhlas zákonného zástupce. Netrpím žádnou závažnou nemocí, neutrpěl jsem žádný úraz a ani nejsem postižený na žádnou duševní nebo jinou závadu, která by mohla nějakým způsobem omezit mou účast na závodě.

Beru na vědomí, že se závodu účastním na vlastní nebezpečí a v případě úrazu či vzniklé škodě nebudu požadovat od pořadatele kompenzaci.

Zavazuji se, že budu respektovat pravidla silničního provozu a řídit se pokyny pořadatele.

Jsem si vědom té skutečnosti, že organizátoři závodu mají právo odložit, zrušit nebo změnit akci kvůli počasí nebo i z jiných příčin, které nemohou kontrolovat nebo která může ovlivnit zdraví a bezpečnost účastníků a to bez nároku na vrácení startovného.

Tímto uděluji svůj výslovný souhlas pro uvedené osoby, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky, nebo jakýkoli jiný zvukový nebo obrazový záznam z této události na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva.